Bloggar om arbetsmiljö

Arbetsmiljön har förändrats mycket senaste decennierna. När man förr talade om arbetsmiljö gick tankarna snabbt till hala golv, skyddsutrustning och belastningsskador. Dessa frågor finns fortfarande kvar men fokus har ändrats. Nästan hälften av alla sjukskrivningar handlar om psykisk ohälsa. Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö och har belyst nya aspekter på arbetsmiljön. Det handlar om att lyfta ansvaret från individen och mot organisationen. Finns rätt förutsättningar för att göra ett gott arbete och för att lyckas nå upp till verksamhetens mål? Rätt resurser? Rätt kompetens? Stöd från närmsta chef? Finns det en balans mellan krav och belöning? Finns möjlighet till återhämtning och reflektion? Har medarbetaren möjlighet att påverka sin vardag? Har medarbetarna en hälsosam arbetsbelastning? Detta är viktiga frågor som arbetsgivarna nu är skyldiga att arbeta med.

IT – ett stöd?

Mångas vardag består till stor del av arbete i och med olika typer av IT-system. Ett bra exempel är vården. Det finns otaliga dataprogram som används under en arbetsdag. Journalsystem, läkemedelsmodul,

avvikelsehanteringsstöd, lönesystem, serviceportal med mera. Alla dessa system finns till för att underlätta vår vardag men många medarbetare vittnar om motsatsen. Tröga och tidsödande IT-stöd, program som inte “pratar med varandra” vilket ofta leder till onödig dubbeldokumentation, svåra och icke användarvänliga system, oändligt antal inloggningar, koder och lösenord som ska bytas ut varje månad. Charlotte Wåhlin bloggar om arbetsmiljö. Känslan av att behöva lägga tid på att klicka rätt i datorn när man har patienter som väntar på vård kan skapa en inre moralisk stress. Att tvingas jobba i krångliga dataprogram när man vet att tiden hade spenderats bättre på annat sätt skapar frustration både hos medarbetare, patienter och hos ledning som ser att verksamheten har svårt att uppnå målen.

Skyddsombude och arbetsmiljön

Skyddsombudet har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren har en skyldighet att utöva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Skyddsombudet ska vara delaktig i hela arbetet. Att undersöka arbetsmiljön kan till exempel vara att utföra arbetsmiljörond, eller skyddsrond som det ofta kallas. Nu för tiden finns många olika typer av skyddsronder som OSA-rond(organisatorisk och social), IT-rond, skyddsrond med fokus på kemiska risker eller fysisk arbetsmiljö. Att locka medarbetare till att ta på sig rollen som förtroendevalt skyddsombud vara svårt. Alla håller vi nog med om att arbetsmiljön är mycket viktig men få känner sig ha tiden och energin att ta på sig ännu ett uppdrag i en redan pressad arbetsdag. Ett tips är att göra som supersmart flyttstädning Landskrona där man tillsammans sitter ner och pratar arbetsmiljöfrågor regelbundet.